Thursday, March 25, 2010

QKS2120 BOLA TAMPAR SEM 2 2009/2010
Ko-Kurikulum bermaksud segala gerak kerja atau aktiviti yang dilakukan di luar kelas atau pada waktu pengajaran formal di dalam kelas atau di luar kawasan pembelajaran. Dalam erti kata lain, ko-kurikulum merupakan satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang terancang. Gerak kerja ini merupakan lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Oleh itu aktiviti-aktiviti ko-kurikulum dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang telah dipelajari di dalam kelas. Justeru itu dengan pengenalan Ko-kurikulum Berkredit (KKB) yang menekankan peri pentingnya aspek Kemahiran Insaniah (KI) diharapkan para mahasiswa dan mahasiswi bukan sahaja dapat menghayati malah mempraktiskannya dalam rutin kehidupan. Ketujuh-tujuh kemahiran Insaniah tersebut ialah:-

1. Kepimpinan
2. Komunikasi
3. Kerja kumpulan
4. Keusahawanan
5. Kemahiran Berfikir & Penyelesaian Masalah
6. Pembelajaran Seumur Hidup
7. Etika dan Moral

Tugasan anda:-

* Berasaskan aktiviti kelas ko-kurikulum bola tampar yang telah dijalankan menerusi pertemuan sebanyak 14 kali sebelum ini, jelaskan berserta contoh yang spesifik aktiviti berkaitan ketujuh-tujuh aspek kemahiran Insaniah tersebut.

* Sertakan di akhir perbincangan NAMA dan No. Pelajar

* Gunakan bahasa perbincangan yang formal.

* Sila buka account email gmail untuk post comment

* Hantar sebelum 3 April 2010.

Wednesday, March 24, 2010

HHHS1403 BOLA TAMPAR II SEM 2 2009/2010 - TRANSFORMASI KO-KURIKULUM BERKREDIT (KKB)
Penglibatan pelajar dalam aktiviti ko-kurikulum merupakan kesinambungan daripada pembelajaran di dalam kelas atau dewan kuliah. Bezanya di dalam kelas lebih memberi tumpuan kepada aspek teoritikal berbanding aktiviti di luar kelas ke arah praktikal. Bagi melihat kesepaduan kedua-dua aspek tersebut memerlukan suatu penilaian yang berterusan bagi memastikan mahasiswa dan mahasiswi dapat memperolehi hasil pembelajaran (Learning outcomes) yang berkualiti. Justeru itu, dengan pengenalan Ko-Kurikulum Berkredit (KKB) kursus HHHS 1403 Bola Tampar II Sem 2 Sesi 2009/2010 UKM telah mengadakan Hari Simulasi Kejohanan Bola Tampar di Pulau Perhentian, Terengganu dari 20 - 21 Mac 2010 sebagai pelengkap penilaian kursus ini. Berdasarkan semua program yang telah dijalankan bermula dengan persiapan, aktiviti ceramah motivasi, penganjuran pertandingan, kemasyarakatan (jiwa murni), snurkling dan sebagainya, setiap pelajar perlu nyatakan 7 aspek KEMAHIRAN INSANIAH (KI)seperti berikut:-

1. Kepimpinan
2. Komunikasi
3. Kerja kumpulan
4. Keusahawanan
5. Kemahiran Berfikir & Penyelesaian Masalah
6. Pembelajaran Seumur Hidup
7. Etika dan Moral


Sila sertakan contoh (jelaskan) dalam aktiviti yang dijalankan berdasarkan ketujuh-tujuh KI di atas. Tuliskan nama penuh dan no. matrix.

Tuesday, March 2, 2010

GD1123 PENDIDIKAN & MASYARAKAT SEM 2 2009/2010 - PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN


Pendemokrasian pendidikan merupakan satu elemen yang penting dalam membangunkan pendidikan di Malaysia. Kita sangat mementingkan kepada keadilan sejagat dalam bidang pendidikan yang mana membolehkan semua pihak mendapat faedah dan juga kemudahan yang sama rata untuk belajar di mana-mana institusi pendidikan.

Konsep pendemokrasian pendidikan menjamin keadilan untuk semua pihak untuk mendapat pendidikan yang sama dengan orang lain. Sedikit pengenalan tentang pendemokrasian pendidikan, konsep ini boleh ditafsirkan kepada dua bahagian iaitu dari aspek terminologi dan juga literasi.

Sebagai seorang pelajar kursus Pendidikan dan Masyarakat, beri 7 langkah proaktif bagi merealisasikan proses pendemokrasian ini serta ulasan.